ESTATUTS DE L’ASSOCIACIÓ “TORTOSA ENGLISH FESTIVAL ASSOCIATION”

Capítol I. La denominació, els fins i el domicili.

Article 1. Denominació.

Amb el nom Associació “Tortosa English Festival Association” es constitueix aquesta entitat, que regula les seues activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques; la Llei Orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.

Article 2. Fins l’associació.

La finalitat de l’associació és la promoció de la llengua anglesa a la ciutat de Tortosa i a l’àmbit de les Terres de l’Ebre.

Per aconseguir les seues finalitats, l’associació realitza les activitats següents :

a/ Promocionar la llengua anglesa mitjançant l’organització d’activitats i esdeveniments culturals.

b/ Promocionar les Terres de l’Ebre amb tot el que representa la pràctica de la llengua anglesa.

En queda exclòs tot ànim de lucre.

 

Send us an email: tortosaenglishfest@gmail.com

Our location